Almindelige forretningsbetingelser

Øvrigt

Aftalegrundlag

Nærværende forretningsbetingelser skal gælde for arbejder og opgaver, som udføres af Hornsherred Kloakservice for firmaets kunder. Disse forretningsbetingelser skal gælde forud for kundens eventuelle egne generelle forretningsbetingelser. AB 92 er ikke gældende for arbejdets udførelse. Forretningsbetingelserne viger dog for eventuelle konkrete afvigelser, som måtte være aftalt for en given opgave. I det følgende skal " kunden " forstås som den, der antager Hornsherred Kloakservice til udførelse af en opgave.

Slamsugningen eller rensningens omfang

Det er en forudsætning for Hornsherred Kloakservice, at kunden udleverer oversigtsplaner over de ledninger, brøndstrækninger, tankanlæg m.v., hvor opgaven skal løses i tilknytning til.

Oversigtsplaner eller oversigter over maskinanlæg suppleres med angivelse af dimensioner på ledninger, ledningsfald, ledningsdybder, dimensioner på tanke og tankanlæg og maskindimensioner med relevans for opgavens udførelse. Kunden skal endvidere oplyse om adgangs- og tilkørselsforhold, om adgang til vand og elektricitet, herunder lysforhold samt om foto er påkrævet.

Udover den lokale skiltning og afmærkning omkring vogne og udstyr, i henhold til Vejdirektoratets bestemmelser i 'Vejregler for afmærkning af vejarbejder' og i øvrigt som krævet af vejmyndigheden, politi og arbejdstilsynet, er alle relevante tilladelser fra såvel 3. mand som offentlige myndigheder Hornsherred Kloakservice uvedkommende.

Kunden angiver, i form af sikkerhedskort eller lignende, hvor eventuel aflæsning eller deponering skal finde sted, herunder angivelse af kemikalier på stedet. Endvidere angiver kunden almindelige og særlige krav, der måtte være til Hornsherred Kloakservice i forhold til miljø, miljøstyring samt arbejdsmiljø.

Ansvar og forsikringsforhold

Rapportering om opgavens udførelse finder sted i form af afleveringsforretning enten ved kundens kvittering på Hornsherred Kloakservice opgaveseddel eller i henhold til kundens egen rapporteringsstandard.

Hornsherred Kloakservice kan ikke pålægges ansvar for skade i afløbssystemer, ledningsnet, maskineri, tanke eller lignende, ej heller for skader af denne art, der måtte ramme tredjemand, når disse er en konsekvens af udsugningen, spulingen eller rensningen. Hornsherred Kloakservice hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Er en eller flere andre, forud for Hornsherred Kloakservice, ansvarlige overfor kunden for tab i forbindelse med en sugning, spuling eller rensning eller forberedelse hertil, hæfter Hornsherred Kloakservice kun for en så stor del af kundens tab, der svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af Hornsherred Kloakservice. Hornsherred Kloakservice har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring i størrelsesorden kr. 12.000.000.

Hornsherred Kloakservice påtager sig intet ansvar udover dette beløb, men henviser kunden til at tegne forsikring for egen regning, såfremt ansvar og risiko overstiger det i tilbuddet nævnte beløbsgrænse. Undladelse af tegning af en sådan forsikring medfører ansvarsfrihed for Hornsherred Kloakservice i forhold til kunden. Supplerende forsikring kan, efter særlig aftale, etableres med Hornsherred Kloakservice.

Afregningsgrundlag

I forbrugerkøbeforhold er betalingsbetingelsen 8 dage netto. Herefter tilskrives morarente med 2,0% pr. påbegyndt måned. Her tilskrives dog alene rente i henhold til ”Lov om renter” ved forsinket betaling. Medmindre andet er aftalt, afregnes der efter forbrugt tid. For eventuel ventetid på kundens plads afregnes, når andet ikke er aftalt, sædvanlig timepris, når ventetiden ikke skyldes Hornsherred Kloakservice. Hornsherred Kloakservices timepriser fremgår af de til enhver tid gældende prislister.

Transport til kundens plads, opstilling samt opholdsudgifter til mandskab (medgået tid samt diæter) betales efter forbrugt tid medmindre andet er aftalt. Kunden betaler desuden olie- og energitillæg samt værnemiddeltillæg. Afholdelse af udgifter til udlæg og afgifter faktureres særskilt inkl. tillæg.

Arbejdes der udenfor normal arbejdstid, herunder lørdage, søn- og helligdage, er Hornsherred Kloakservice, foruden normal timepris, berettiget til overtidsbetaling for personel og udstyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Ved større opgaver kan Hornsherred Kloakservice forbeholde sig a conto betaling, ligesom Hornsherred Kloakservice kan kræve sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti eller lignende.

Særligt om sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø

Kunden stiller fyldestgørende oplysninger til rådighed for Hornsherred Kloakservice hvad angår sikkerhed og arbejdsmiljømæssige forhold, herunder særlige risici samt eventuelle særlige miljømæssige forhold, der skal respekteres ved løsning af opgaven.

Reklamation

Eventuel reklamation over det af Hornsherred Kloakservice udførte arbejde skal fremsættes snarest og senest 8 dage fra det tidspunkt, hvor kunden er blevet bekendt med de forhold, der begrunder reklamationen.

Kontakt Hornsherred Kloakservice A/S

Vi løser alt inden for kloakrensning, kloakservice, tv-inspektion, slamsugning for private,
virksomheder samt offentlige institutioner. Tøv endelig ikke med at kontakte os.

Ingen opgaver er hverken for store eller for små til os.

  Ja tak, Jeg vil gerne ringes op!

  Døgnvagt

  ved akutte henvendelser
  20 13 23 93

  Kontakt os allerede i dag på tlf.: 32 42 13 58 eller gå til vores kontakt side for at få et uforpligtende tilbud
  på en serviceaftale og eller overvågningsordning. Du kan også sende os mail på info@hornsherredkloakservice.dk