Almindelige forretningsbetingelser

TV-Inspektion

Aftalegrundlag

I AB 92 skal "bygherren" forstås som den, der antager Hornsherred Kloakservice til løsning af opgaven, og "entreprenøren" som den, der udfører TV-Inspektionen.

TV-Inspektionens omfang

Det er en forudsætning for TV-inspektionens normale gennemførelse, at bygherren udleverer en oversigtsplan over de ledninger og brøndstrækninger, der ønskes inspiceret med angivelse af ledningsdybder, -fald og -dimensioner. Endvidere forudsættes det, at dækslerne er fritlagte og let oplukkelige. De ledningsstrækninger og brønde, der skal inspiceres, forudsættes at være højtryksspulede og oprensede. Såfremt Hornsherred Kloakservice skal udføre højtryksspuling, oprensning, afspærring, overpumpning m.v., forudsættes det aftalt særskilt.

Det er bygherrens ansvar, hvis ledningerne er utilstrækkeligt rensede, hvis dækslerne er blokerede, eksempelvis af parkerede biler, eller inspektionen hindres af stor vandføring eksempelvis på grund af pludseligt skybrud. Udover den lokale skiltning og afmærkning omkring vogne og udstyr - i henhold til Vejdirektoratets gældende regler om "vejregler for afmærkning af vejarbejder" og i øvrigt som krævet af vejmyndigheden, politi og arbejdstilsynet. - er alle relevante tilladelser fra såvel tredjemand som offentlige myndigheder Hornsherred Kloakservice uvedkommende.

Hindres TV-inspektionen af en forhindring, fotograferes denne, og inspektionen søges gennemført fra modsat side frem til forhindringen, der fotograferes igen. Ekstra tid, som følge af disse forhold, faktureres bygherren med normal timepris.

Ansvar og forsikringsforhold

I tilfælde af forsinkelse, betaler Hornsherred Kloakservice en dagbøde på 0,1% af enterprisesummen ekskl. moms for hver arbejdsdag slutterminen overskrides. Dagbøder andrager dog min. kr. 100,00.

Arbejdet jf. AB 92, omfatter den visuelle TV-inspektion af ledninger, fotografering, videooptagelse og rapportering. Rapporteringen udføres i henhold til den til en hver tid gældende udgave af "TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual". Der foreligger således ikke en mangel ved arbejdet, medmindre der er rapporteret forkert i forhold til "TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual". Det påhviler bygherren at lade spørgsmål om henholdsvis TV-inspektionens kvalitet og fejlrapportering afgøres af Dansk TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning. TV-inspektionsfirmaet kan ikke drages til ansvar for skade i afløbssystemet eller hos tredjepart, når disse er en konsekvens af inspektionens gennemførelse.

Hvis kameraet sidder fast som følge af forhold, der ikke kan lægges Hornsherred Kloakservice til last, betaler bygherren for al opgravning og retablering samt omkostninger til vogn og personel til vognen igen er i drift.

Hornsherred Kloakservices ansvar for mangler ved arbejdet er 5 år fra arbejdets udførelse. Eventuel sikkerhedsstillelse stillet af Hornsherred Kloakservice frigives et år efter afleveringen. Videooptagelser opbevares i 2 år fra TV-inspektionsrapportens overdragelse, medmindre videobåndet overgives til bygherren. Hornsherred Kloakservices ansvar for opbevaring af videooptagelse begrænses af sædvanlig force majeure såsom krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, indbrud, hærværk og lignende. Hornsherred Kloakservice hæfter ikke for drifts- og avancetab samt andre indirekte tab.

Hvis en eller flere andre, udover Hornsherred Kloakservice, er ansvarlige overfor bygherren for tab i forbindelse med en TV-inspektion eller forberedelse hertil, hæfter Hornsherred Kloakservice kun for en så stor del af bygherrens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af Hornsherred Kloakservice. Hornsherred Kloakservice har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring. Forsikringsdækningen pr. skade vil fremgå af det konkrete tilbud. Hornsherred Kloakservice påtager sig intet ansvar og risiko udover dette beløb men henviser bygherren til at tegne egen forsikring, såfremt ansvar og risiko overstiger den i tilbuddet nævnte beløbsgrænse. Undladelse af at tegning af en sådan forsikring giver ansvarsfrihed for Hornsherred Kloakservice i henhold til kunden. Supplerende forsikring kan, efter særlig aftale, etableres med Hornsherred Kloakservice

Afregningsgrundlag

Der afregnes efter forbrugt tid, medmindre en meterpris eller andet aftales. For eventuel ventetid på arbejdspladsen afregnes, når andet ikke er aftalt, efter sædvanlig timepris, når ventetiden ikke skyldtes Hornsherred Kloakservice.

Arbejdes der uden for normal arbejdstid, herunder lørdage, søn- og helligdage, er Hornsherred Kloakservice, foruden normal timepris, berettiget til overtidsbetaling for personel.

Kontakt Hornsherred Kloakservice A/S

Vi løser alt inden for kloakrensning, kloakservice, tv-inspektion, slamsugning for private,
virksomheder samt offentlige institutioner. Tøv endelig ikke med at kontakte os.

Ingen opgaver er hverken for store eller for små til os.

  Ja tak, Jeg vil gerne ringes op!

  Døgnvagt

  ved akutte henvendelser
  20 13 23 93

  Kontakt os allerede i dag på tlf.: 32 42 13 58 eller gå til vores kontakt side for at få et uforpligtende tilbud
  på en serviceaftale og eller overvågningsordning. Du kan også sende os mail på info@hornsherredkloakservice.dk